czwartek, 21 marzec 2019 20:24

V Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji [retransmisja online]

Sokołowscy

We wtorek, 19 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się V Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji. Podczas V Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego podjęto uchwały w sprawie m. in. zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2019 rok.

Porządek obrad sesji:

 • 1. Otwarcie sesji.

 • 2. Przyjęcie porządku obrad.

 • 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

 • 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.

 • 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

 • 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 • 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok.

 • 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku.

 • 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok w powiecie wysokomazowieckim.

 • 10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
  b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
  c) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  d) wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem,
  e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
  f) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok,
  g) zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2019 rok,
  h) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
  i) powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
  j) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
  k) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu jej działania,
  l) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
 • 11. Sprawy różne.

 • 12. Zamknięcie obrad.

21032019wmsesjapow