czwartek, 31 październik 2019 19:11

XII Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie [retransmisja online]

Sokołowscy

W dniu wczorajszym (30.10) odbyła się XII Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Retransmisja online

30102019seswm

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej ARKADIA.
 6. Zapoznanie z działalnością MOK w sezonie 2018/2019.
 7. Zapoznanie ze sprawozdaniem oświatowym za 2018/2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Miasta Wysokie Mazowieckie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej polityki zarządzania konfliktem interesów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gospodarstw rolnych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, w których powstały szkody spowodowane suszą.
 15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.