piątek, 14 grudzień 2018 21:46

II sesja Rady Gminy Nowe Piekuty [retransmisja online]

Sokołowscy

W piątek, 14 grudnia w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach odbyła się II sesja Rady Gminy Nowe Piekuty kadencji 2018 – 2023.

Podczas II sesji Rady Gminy Nowe Piekuty podjęto uchwały w sprawie:

  1. Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  2. Uchwalenia statutu Gminy Nowe Piekuty.
  3. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.
  4. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  5. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  6. Ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  7. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty.
  8. Zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  9. Ustalenia wynagrodzenia Wójta.

14122018np