niedziela, 23 grudzień 2018 18:34

III Sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne [retransmisja online]

Sokołowscy
III Sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne [retransmisja online] foto: UG Kulesze Kościelne

III Sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne VIII kadencji odbyła się 21 grudnia 2018 r. (piątek) w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z prac Wójta.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał z II sesji Rady Gminy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
c) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kulesze Kościelne na lata 2019-2023 oraz zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy,
d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Kulesze Kościelne „Posiłek w szkole i w domu”.
e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Kulesze Kościelne „Posiłek w szkole i w domu”.
f) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
g) uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok,
h) uchwalenie planu pracy Komisji Rady na 2019 rok,
i) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
j) uchwała w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczego Rady Gminy Kulesze Kościelne
7 .Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

(transmisja przeprowadzona przez Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych)