środa, 16 styczeń 2019 10:55

Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Czyżewie

Sokołowscy

30 listopada 2018r. Sąd Okręgowy w Łomży po rozpatrzeniu skargi w trybie wyborczym, wydał postanowienie o ponownym przeprowadzeniu wyborów do Rady Miejskiej w Czyżewie w okręgu wyborczym nr 15. Wojewoda Podlaski wyznaczył termin ponownych wyborów na niedzielę, 17 lutego 2019r.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Czyżewie w okręgu wyborczym nr 15 ponowne wybory mają odbyć się w niedzielę, 17 lutego 2019r.

Ponadto, z dniem wczorajszym (15.01), czyli z dniem podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego, wygasł mandat radnego Sylwestra Kozłowskiego, który został wybrany z listy nr 20 KWW „DĄBROWA NOWA WIEŚ”.

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2019
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Czyżew w okręgu wyborczym Nr 15

Na podstawie art. 395 oraz 396 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy Czyżew w okręgu wyborczym nr 15 w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. akt I Ns 133/18.
§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 17 lutego 2019 r.
§ 4. Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia wygasa mandat radnego Sylwestra Kozłowskiego, wybranego z listy nr 20 KWW „DĄBROWA NOWA WIEŚ”.
§ 5. Komisjami właściwymi do przeprowadzenia wyborów ponownych są Miejska Komisja Wyborcza w Czyżewie oraz Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w Dąbrowie Wielkiej, powołane do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
§ 6. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski