wtorek, 26 czerwiec 2018 14:12

Program rewitalizacji gminy Szepietowo zatwierdzony

rolteks112018

Program rewitalizacji gminy Szepietowo zatwierdzony foto: UMWP

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził dzisiaj (26.06) programy rewitalizacji zgłoszone przez Szepietowo, Suchowolę, Dobrzyniewo Duże, Poświętne, Brańsk, Sidrę, Śniadowo i Kuźnicę. Dokumenty są podstawą do ubiegania się o unijne dotacje na rewitalizację.

Najważniejsze założenia programów przedstawiają się następująco:

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Szepietowo

 • Rewitalizacja obejmie część Szepietowa (105,17 ha powierzchni, 753 mieszkańców), oraz Szepietowo-Wawrzyńce (427,99 ha powierzchni, 1186 mieszkańców).
 • Koszt realizacji programu: 14 mln zł.
 • Wśród 14 głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in.: rekultywacja stawu w Szepietowie-Wawrzyńcach oraz „glinianek” w Szepietowie z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Szepietowie, zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury, przebudowa drogi w Szepietowie-Wawrzyńcach. Z kolei w sferze społecznej przewidziane są np. projekty rozwijające przedsiębiorczość mieszkańców czy aktywizujące seniorów.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchowola

 • Rewitalizacja obejmie centrum Suchowoli oraz ulicę Targową (8 ha powierzchni).
 • Koszt realizacji programu: 9,8 mln zł
 • Wśród 14 głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in. przebudowa zabytkowego szpitala na potrzeby Centrum Pielgrzymkowego im. ks. Jerzego Popiełuszki, remont kina „Kometa”, utworzenie placu miejskiego, gdzie można będzie sprzedawać tradycyjne produkty czy pamiątki, przebudowa stadionu miejskiego. Będą też realizowane projekty aktywizujące mieszkańców: warsztaty fotograficzne i filmowe, szkółka Nordic Walking, warsztaty z tradycyjnego wzornictwa.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże

 • Rewitalizacja obejmie miejscowości: Szaciły, Kozińce, Dobrzyniewo Kościelne, Kopisk, Chraboły, Obrubniki, Borsukówka, Kulikówka (1950 ha powierzchni, 1822 mieszkańców).
 • Koszt realizacji programu: 2,5 mln zł
 • Wśród 13 głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in.: wsparcie mieszkańców dla mieszkańców usuwających azbest ze swoich posesji, modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie Kościelnym, remont świetlicy w Chrabołach, doposażenie szkoły podstawowej w Obrubnikach w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, stworzenie punktu poradnictwa rodzinnego i usług asystenckich oraz punktu mediacji, cykl szkoleń dla mieszkańców z zakładania działalności gospodarczej.

Program Rewitalizacji Gminy Poświętne

 • Rewitalizacja obejmie miejscowości: Gabrysin, Pietkowo i Turek (2,95 km2 powierzchni, 415 mieszkańców).
 • Koszt realizacji programu: 2,7 mln zł.
 • Gmina zamierza zrealizować trzy projekty podstawowe: rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pietkowie, zagospodarowanie terenu wokół tej świetlicy oraz projekt polegający na m.in. budowie domków lęgowych dla ptaków, hotelu dla owadów, punktu widokowego oraz ścieżki edukacyjnej.

Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

 • Rewitalizacja obejmie południową część miasta (33,99 ha, 440 mieszkańców)
 • Koszt realizacji programu: 7,8 mln zł
 • Wśród 10 głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in. zagospodarowanie bulwaru w centrum miasta, modernizacja budynku dawnego magistratu oraz budynków komunalnych należących do miasta, termomodernizacja budynków oraz instalacja OZE na budynkach, będących w zarządzie miasta, przebudowa ulic wraz z modernizacją oświetlenia, przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości mieszkańców, działania skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sidra

 • Rewitalizacja obejmie miejscowości: Zwierżany, Wólka, Sidra, Jacowlany, Pohorany (35,07 km2 powierzchni, 1033 mieszkańców).
 • Koszt realizacji programu: 17,7 mln zł
 • Wśród sześciu głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in. odbudowa dawnego ośrodka sportu i rewitalizacja zalewu w Sidrze, modernizacja 10,5 km dróg gminnych, a także przedsięwzięcia związane z aktywizacją mieszkańców, poprzez np. odnowę tradycyjnych rzemiosł czy pilotażowy program przekształcania rolnictwa tradycyjnego we współczesne rolnictwo ekologiczne.

Program Rewitalizacji Gminy Śniadowo

 • Rewitalizacja obejmie centrum Śniadowa, miejscowości Uśnik i Szczepankowo (1744,2 powierzchni, 1090 mieszkańców).
 • Koszt realizacji programu: 10,7 mln zł.
 • Wśród 15 głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in. remont ośrodka kultury w Śniadowie, przebudowa domu parafialnego, w którym powstanie dom samotnej matki lub żłobek, rozbudowa urzędu gminy, termomodernizacja wybranych budynków komunalnych w Śniadowie, kapitalny remont XIX-wiecznego dworu w Szczepankowie, budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w tej miejscowości oraz przystosowanie dawnego budynku szkoły w Uśniku do opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica

Rewitalizacja obejmie Kuźnicę (ulice Bazową, Grodzieńską, Kolejową, Mikołaja Kopernika, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, Sokólska, Topolowa) oraz miejscowość Chreptowce (295,5 ha, 477 mieszkańców).
Koszt realizacji programu: 4,8 mln zł.
Wśród ośmiu głównych projektów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in. przebudowa centrum Kuźnicy – ulic Grodzieńskiej, Sokólskiej, 1000-lecia Państwa Polskiego, Topolowej, przebudowa przedszkola w Kuźnicy, przebudowa placu przy „starej szkole” i urządzenie tam targowiska oraz miejsca do organizowania imprez, zagospodarowanie terenu przy zalewie w Chreptowcach.

(UMWP/wrotapodlasia.pl)