piątek, 13 kwiecień 2018 19:43

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

rolteks112018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty foto:commons.wikimedia.org

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko: Stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjno- Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wymiar czasu pracy: cały etat

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • 1. Organizacja i nadzór procesu budowlanego inwestycji gminnych.
 • 2.Prowadzenie wszystkich spraw związanych z budową, modernizacją, remontami i użytkowaniem obiektów będących własnością Gminy.
 • 3. Prowadzenie odbioru robót remontowych, modernizacyjnych i budowlanych na obiektach będących własnością Gminy.
 • 4. Odbiór od wykonawców dokumentacji projektowych ( sprawdzanie kompletności i poprawności jej wykonania pod względem formalnym i merytorycznym).
 • 5. Przeglądy obiektów komunalnych i prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
 • 6.Prowadzenie wszystkich spraw związanych z budową, modernizacją, remontami i użytkowaniem dróg gminnych.
 • 7. Bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, placów i parkingów - kontrola terminowości i prawidłowości wykonania odśnieżania.
 • 8.Bieżące kontrolowanie i naprawy dróg gminnych, placów i parkingów.
 • 9. Utrzymanie i zapewnienie drożności mostów, mostków i przepustów na drogach gminnych.
 • 10.Bieżące kontrolowanie i niezwłoczne zgłaszanie do Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich usterek bądź zagrożeń występujących na drogach powiatowych i wojewódzkich.
 • 11. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg, mostów i przepustów na terenie Gminy.
 • 12.Bieżący nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie dróg gminnych.
 • 13.Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • 14.Sporządzanie dokumentacji do udzielania ulg inwestycyjnych w gospodarstwach rolników.
 • 15.Przygotowanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie prowadzonych spraw i przekazywanie danych do osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie przetargów.
 • 16.Współuczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji krótkoterminowych i wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Pruszyńska – Sekretarz Gminy tel. 86 4761 520 wew. 13.

Więcej informacji pod adresem:
http://ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=118022

Wójt Gminy Marek Kaczyński